top of page

 曾經到過的靈探地點:

 達德小學

 精神病醫院

 猛鬼軍營

 秀茂坪戲院

 灣仔中學

 長洲舊醫院及停屍間

 無人睇嘅電視台(舊廠)

 東華義莊及墳場

 摩星嶺青年營及摩星嶺

     山頂砲台碉堡

 傅聲猛鬼別墅 

  (全都是荒廢了多年)

Recent Posts
Archive
bottom of page